De Montesorri Basisschool

Het Montesorri onderwijssysteem is gebaseerd op zelfrespect, respect voor anderen en respect voor het milieu. Een Montesorri basisschool is daarom een vredige omgeving die zodanig is ontworpen om kinderen aan te trekken en te betrekken in activiteiten door te voorzien in hun fysieke, cognitieve, emotionele en spirituele behoefte. Kinderen met een breed scala aan interesses en vaardimages-2igheden worden geleerd hoe ze respectvol moeten communiceren binnen de gemeenschap. Ook worden ze geleerd hoe ze zich moeten gedragen. Vrede staat centraal in elk deel van het curriculum.

Kinderen leren uit hun omgeving. De lokalen zijn daarom zodanig ingericht dat ze de leerlingen in staat stellen te leren. De groepen bestaan uit kinderen van drie verschillende leeftijden, die elke een keer de jongste, de middelste of de oudste zijn. Zo een groep telt een passend aantal kinderen om de sociale ontwikkeling te verzekeren. Daarnaast beschikt elke groep over een set leermaterialen die gefabriceerd zijn door een fabrikant die hiertoe bevoegd is. Zo een groep wordt begeleidt door een speciaal opgeleide Montesorri onderwijzeres.

De Montesorri basisscholen wijken af van de andere basisscholen in Nederland. Zo zijn er speciaal opgeleide leerkrachten. Naast de opleiding voor leraren moeten ze ook in het bezit zijn van een Montesorri diploma, die zij tijdens hun studie of na de studie kunnen behalen. Verder hebben leerlingen op zo een school meer vrijheid in vergelijking met kinderen op een normale basisschool. Ze mogen zelf kiezen hoe lang zij willen werken en welke materialen zij daarbij willen gebruiken. Door deze vrijheid kunnen ze zich het best ontwikkelen door datgene te doen waar zij goed in zijn.

Er is sprake van intrinsieke motivatie, waarbij er geen cijferbeoordeling is, maar de kinderen zich zelf corrigeren. Door het zelf uitkiezen van de activiteit zijn ze beter gemotiveerd en brengen correcties aan waar zij dat nodig vinden. Aan het eind van een periode of schooljaar zijn er geen cijferrapporten. Wel houdt de leerkracht een registratie bij van de activiteiten die door de leerling zijn uitgevoerd.